Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
info@example.com

Related Posts

Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
Title Image

Istorijat

Home  /  Istorijat

Primena kliničke arteficijalne ishrane bolesnika je od velikog socio-medicinskog značaja s obzirom na visoki procenat pothranjenosti pacijenata u našim bolnicama i kliničke i ekonomske posledice pothranjenosti.

Problem pothranjenosti se javlja u procentu 10-60%, i više,  svih hospitalizovanih bolesnika. Ovaj procenat je znatno veći kod nekih grupa, kao što su oboleli od malignih bolesti, kao i oboleli od digestivnog trakta. Malnutricija dovodi do slabljenja i oštećenja funkcija svih vitalnih organa, pogoršava ishod lečenja i odlaže oporavak. Nedvosmisleno je dokazana jasna i visoka povezanost pothranjenosti i porasta morbiditeta i mortaliteta, jer pothranjeni bolesnici imaju i do 20 putačešće komplikacije i 2-4 puta povećanu smrtnost.

Jedini način prevencije i lečenja malnutricije je davanje nutrijenata na najadekvatniji način, u najadekvatnijoj formi i u najadekvatnijoj količini, kako bi se zadovoljile potrebe bolesnika. Pri  tome postoji posebno angažovanje na upotrebi enteralne i parentelne ishrane onih bolesnika koji nisu u mogućnosti da uzimaju hranu prodnim putem.

Kako je primena kliničke, arteficijalne  ishrane u hospitalizovanih bolesnika u našoj zemlji  do početka ovog veka bila sporadična , i to samo u tercijarnim zdravstvenim ustanovama, grupa lekara Vojnomedicinske Akadenije u Beogradu, na čelu sa Prim. dr Marinom Panišić je uočila potrebu širenja saznanja o značaju ovog vida ishrane i potrebi edukacije lekara svih profila.

Javila se potreba osnivanja Nacionalnog udruženja za kliničku ishranu i metabolizam, kao nosioca ovih zadataka.

  1. juna 2003.godine je zvanično osnovano Nacionalno Udruženje za parenteralnu i enteralnu ishranu Srbije i Crne Gore – NUPEN. Predsenik NUPENa je postala Prim. Dr Marina Panišić-Šekeljić, potpredsednik Prof. Dr Dino Tarabar i generalni sekretar Prof Mirjana Antunović. Članove su činili lekari, farmaceuti, medicinski tehničari i dijetetičari

Osnovni ciljevi i zadaci NUPENa su bili:

  • unapređenje naučnog i praktičnog rada na polju kliničke ishrane i metabolizma, kao i na polju interdisciplinarnih delatnosti
  • kontinuirano usavršavanje stručnjaka za kliničku ishranu kroz razne oblike rada, kako bi se primenjivala najsavremenija saznanja u stručnom i naučnom radu na polju kliničke ishrane
  • podsticanje organizovanog naučno istraživaškog rada u oblasti kliničke ishrane i metabolizma, kao i podsticanje i praćenje primene etičkih principa u radu stručnjaka za kliničku ishranu
  • uspostavljanje profesionalnih standarda u oblasti kliničke ishrane, poboljšanje uslova rada i nivoa kvaliteta opreme, zaštita interesa i poboljšanje položaja svojih članova.

 

Već iduće godine NUPEN postaje punopravni član Evropskog Udruženja za kliničku ishranu i metabolizam (ESPEN). Na taj način se stvorila mogućnost prisustva naših lekara na ESPENovim kursevima, u cilju edukacije, kao i ostarivanja brojnih kontakata sa najistaknutijim stručnjacima iz ove oblasti u Evropi.

U Zagrebu je 27. Novembra 2004.godine Prim. Dr Marina Panišić (R. Srbija), skupa sa Prof Željkom Krznarićem (R. Hrvatska), Doc dr Kalinom Stardelovom (R. Severna Makedonija), Doc dr Nenadom Vanisom(R BIH), Doc dr Nadom Rotovnik Kozjek (R. Slovenija) i Prof dr Darijom Vranešić Bender osnovala Adriatic Club for Clinical Nutrition (ACCN), čiji je glavni cilj da podstakne brzu difuziju znanja i njegovu primenu na polju kliničke ishrane i metabolizma. To je neformalni klub koji uključuje zemlje iz regiona. ACCN promoviše:

  • Osnovna i klinička istraživanja
  • Osnovno i napredno obrazovanje
  • Organizaciju konsenzusnih izjava o kliničkoj ishrani i kontroli kvaliteta nege
  • Umrežavanje za kontrolu kvaliteta nege.

Svake godine se bazični kurs održava u drugoj zemlji-članici, kojih sada ima već 12, tako da je NUPEN bio domaćin Bazičnog kursa iz kliničke nutricije u aprilu 2007.godine i 2012.godine, u Beogradu. Za NUPEN je bilo od velikog značaja što je na sastanku članova ACCNa, u aprilu 2012.godine donešena Beogradska deklaracija o borbi protiv malnutricije.

NUPEN je u oktobru 2009.godine organizovao ESPENov kurs iz Kliničke nutricije u Norcevu (Fruška Gora), a predavači su bili najeminentniji stručnjaci iz ove oblasti u Evropi.

Shodno političkim zbivanjima u regionu, Crna Gora se odvojila od NUPENa, tako da je 14.12.2011.godine Udruženje preregistrovano u Nacionalno Udruženje za kliničku ishranu Srbije – NUPENS, sa identičnim ciljevima i zadacima koje je imao NUPEN.

Za Pretsednika preregistrovanog Udruženja je izabrana Prim. Dr Marina Panišić – Šekeljić,  za sekretara dr Mihailo Bezmarević, a za blajnika dr Ana Popadić.

Preko 200 lekara edukovano je do danas na međunarodnim kursevima. Broj članova je vremenom rastao, a interesovanje naših lekara je raslo iz godine u godinu, tako da je postojala potreba za edukacijom u samoj zemlji.

Odlučeno je da se započne sa LLL kursevima- Тhe Life Long Learning (LLL) programme in Clinical Nutrition and Metabolism, kao izuzetno efikasnim obrazovnim programom za lekare i zdravstvene radnike, koji nudi kombimovanu obuku on-line i kursevima „u živo“, po raznim inovativnim metodologijama obuke. Ovim vidom edukacije stiču se bazična saznanja za uvođenjearteficijalne ishrane. Kako je Prim dr Marina Panišić već bila licencirani LLL predavač, to je nakog polaganja ispita za LLL predavače dr Mihaila Bezmarevića i dr Ane Popadić mogao da se oformi LLL tim koji je stekao pravo da drži ove kurseve na matičnom jeziku.

Prvi LLL kurs je održan 2. Juna 2016.godine u Beogradu i kako je rezultat održavanja kursa bio iznad svakog očekivanja, nastavilo se sa održavanjem kurseva širom zemlje. Nacionalnom LLL timu su se pridružile i Prof dr Dušica Simić i dr Danijela Jovanović.

Veliki uspeh našoj zemlji su doneli i dr Mihailo Bezmarević i dr Natalija Vuković, koji su položili ispit i dobili ESPENovu diplomu. Dr Bezmarević stekao je ESPEN-ovu diplomu 2018. godine a dr Vuković 2019.

Tokom čitavog istorijskog razvoja kliničke nutricije u našoj zemlji, dr Marina Panišić je bila izvanredna vodeća osoba koja je uvek bila u središtu aktivnosti povezanih sa kliničkom ishranom i metabolizmom i promovisala edukaciju i istraživanja. Njena harizma privukla je brojne zdravstvene radnike u oblast kliničke ishrane, tako da danas imamo veliki broj lekara i medicinskih tehničara koji izvanredno primenjuju arteficijalnu ishranu u čitavoj zemlji.